Akreditačné
postupy a
procesy

Celý akreditačný proces je zameraný na ubezpečenie, že  výstupy študijného programu sú plne v zhode so šiestimi výstupmi idendifikovanými v Rámcových štandardoch a usmerneniach (publikované 31. marca 2015) vydaných ENAEE. Akreditačný proces zahŕňa nasledujúce kroky:

Krok 1.

Orientačné stretnutie so zástupcami VŠ

Účelom stretnutia je

 • vysvetliť EUR-ACE akreditačný systém zástupcom VŠ a uistiť sa, že porozumeli celej koncepcii EUR-ACE značky kvality,
 • vysvetliť akreditačný systém a postupy používané AC ZSVTS,
 • diskutovať o stave akreditácie,
 • prediskutovať pravdepodobnosť, že študijný program je schopný postúpiť do EUR-ACE akreditácie.

Krok 2.

Príprava žiadosti a samohodnotenie

Podľa orientačného stretnutia sa očakáva, že zástupcovia VŠ pripravia a predložia žiadosť na EUR-ACE akreditáciu na predtlačenom formulári vydanom AC ZSVTS. Žiadosť je nutné doplniť výsledkami štátnej akreditácie a samohodnotením podľa základných požiadaviek EUR-ACE značky.

Krok 3.

Zhodnotenie žiadosti v AC ZSVTS a podpísanie zmluvy o akreditácii

Na preštudovanie žiadosti je určený člen Metodickej komisie. Ak je to nutné, on/ona pracuje so zástupcami VŠ k zabezpečeniu, že žiadosť je kompletná a konečne dáva svoj súhlas k podpísaniu dohody medzi VŠ a ZSVTS o akreditácii EUR-ACE. Zmluva je podpísaná predsedom AC ZSVTS.

Krok 4.

Prípravné stretnutie k akreditačnému auditu

Účelom stretnutia je diskutovať a určiť

 • časový plán pre audit,
 • úlohy na oboch stranách (obzvlášť úloha vedúceho audítora, členov audítorského tímu a zodpovedných kontaktných osôb VŠ pre každý študijný program),
 • organizačné požiadavky.

Krok 5.

Akreditačný audit

Auditu bežne predchádzajú etapy ako

 • prvé stretnutie,
 • rozhovory s učiteľmi, študentami a zamestnancami,
 • prehliadka zariadenia,
 • stretnutie audítorskému tímu na posúdenie výsledkov,
 • diskusia o riadení dokumentácie a záznamov,
 • záverečné stretnutie zástupcu VŠ a audítorov na prediskutovanie výsledkov.

Krok 6.

Príprava správy

Vedúci audítor je zodpovedný za prípravu audítorskej správy v predpísanej štruktúre. Správa obsahuje záverečné odporúčania. Správa je prezentovaná a prediskutovaná v Metodickej komisii AC ZSVTS, ktorá dáva jej konečný verdikt; ktorý môže byť

 • prešiel bez podmienok,
 • prešiel s podmienkami so stanoveným termínom na splnenie,
 • neprešiel.

Vedúci audítor je zodpovedný za odkomunikovanie verdiktu a podmienok s VŠ. Vedúci audítor je povinný zabezpečiť, že podmienky stanovené auditom budú splnené v termíne a informovať o tom Metodickú komisiu.

Konečné rozhodnutie udeliť VŠ značku kvality EUR-ACE vykonáva Rada AC ZSVTS na základe správy a odporúčaní z Metodickej komisie. Rozhodnutie sa oznamuje písomne zástupcom VŠ. VŠ má 14 dní na podanie odvolania a reklamácie. Ak neboli v uvedenom termíne podané odvolania a reklamácie, rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke AC ZSVTS. Administratíva AC ZSVTS zodpovedá za poskytnutie EUR-ACE certifikátu VŠ, ktorý platí 5 rokov.

AC ZSVTS uchováva zoznam všetkých EUR-ACE akreditovaných študijných programov na Slovensku. Zoznam je zverejnený na internetovej stránke AC ZSVTS a obsah je neustále aktualizovaný administratívou AC ZSVTS.