Novinky a udalosti

V Bratislave zasadala Rada Akreditačného centra ZSVTS

25.08.2016

Jeden z významných projektov Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zahrňuje aktivity smerujúce k akreditácii technických študijných programov (bakalárskych a inžinierskych). Zväz vytvoril Akreditačné centrum ako svoju organizačnú zložku, ktorej náplňou je akreditácia inžinierskych študijných programov podľa kritérií EUR ACE, stanovených združením európskych akreditačných agentúr (ENAEE). V letnom období sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Rady Akreditačného centra ZSVTS (AC ZSVTS).

Cieľom bolo jednak informovať o stave akreditačného procesu, ktorý sa realizoval v prvom polroku 2016 na troch fakultách slovenských technických univerzít (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Stavebná fakulta STU Bratislava, Strojnícka fakulta TU Košice), prerokovať stanovisko Metodickej komisie AC ZSVTS, a tiež prediskutovať aktivity AC ZSVTS plánované v druhom polroku 2016. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda hodnotiaceho tímu pre akreditácie vykonávané AC ZSVTS pán prof. Macukow z Poľska, ktorý informoval o pohľade Hodnotiaceho tímu na samotný priebeh jednotlivých auditov a poskytol informácie o ďalšom postupe. Na snímke vidieť pána Ing. Brežného (vedúci audítor), pri prezentácii správy o akreditačnom procese; vedľa sedia zľava: pp. Anton Bittner (riaditeľ AC ZSVTS), Dušan Petráš (predseda AC ZSVTS), Bohdan Macukow (predseda Hodnotiaceho tímu z ENAEE).