Novinky a udalosti

ZSVTS a jeho pôsobenie pri príprave euroinžinierov Slovenska

31.08.2016

prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD., EUR ING
prezident

Ing. Jozef KRAJČOVIČ, CSc., EUR ING
vedúci úseku vedy a tecniky

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
e-mail: dusan.petras@stuba.sk
e-mail: krajcovic@zsvts.sk

Abstrakt

Odborným poslaním Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS), ako združenia záujmových odborných vedecko-technických spoločností a asociácií, je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v Slovenskej republike, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, podpore riešenia úloh v rámci štátnej technickej politiky. Aktivity ZSVTS výrazne dokumentuje množstvo odborných a vzdelávacích podujatí, ktoré členovia ZSVTS každoročne realizujú, tiež pôsobenie expertov a ďalších odborníkov ZSVTS v rôznych komisiách, projektoch a výboroch, v neposlednom rade aj propagácia nových poznatkov, vyzdvihovanie osobností vedy a techniky a ich tvorivej práce. Významná je činnosť ZSVTS pri príprave a získavaní euroinžinierov Slovenska. ZSVTS zastupuje Slovenskú republiku vo významnej inžinierskej federácii – FEANI (Fédération Européenne d´Associations Nationales d´Ingénieurs), čo označuje Federáciu európskych národných zväzov inžinierov. Vďaka členstvu v tejto federácii majú slovenskí technickí inžinieri možnosť získať v Európe aj v zámorí akceptovaný certifikát európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý potvrdzuje ich vzdelanostné, profesionálne a etické kvality. Tento fakt prispieva k získaniu primeraného zamestnania v zahraničných a domácich organizáciách. Tým, že náš odborník získa titul euroinžiniera, sa zaväzuje k neustálemu osobnému vzdelávaniu a zvyšovaniu svojej profesionality. Väčšina úspešných a prosperujúcich zahraničných firiem vníma našich euroinžinierov z pohľadu ich profesionálnych a ľudských kvalít, a tiež z ich schopností neustále vzdelávania sa. V príspevku sú opísané najdôležitejšie aktivity ZSVTS pri príprave a získavaní nových euroinžinierov Slovenskej republiky.

Úvod

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (skrátene ZSVTS, resp. Zväz) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov, zväzov, územných koordinačných centier a ďalších samostatných právnických osôb. Bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990 a má sídlo v Bratislave. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v Slovenskej republike, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS ako jediná organizácia na Slovensku má oprávnenie posudzovať a odporúčať kandidátov na schválenie významného titulu – európskeho inžiniera – EUR ING. Tento titul zvýhodňuje postavenie inžiniera na trhu práce doma i v zahraničí; je garanciou profesijnej inžinierskej kvality.

Aktuálne priority ZSVTS

V súčasnej dobe medzi hlavné priority ZSVTS patrí:
- zvýraznenie postavenia ZSVTS ako reprezentanta vedeckej a technickej komunity tak na Slovensku ako aj v zahraničí,
- presadzovanie kooptácie expertov ZSVTS do poradných výborov a komisií pri ministerstvách, zamestnávateľských zväzoch a združeniach, vedeckých radách vysokých škôl, profesijných komorách, podnikateľských asociáciách, ako aj pri SAV,
- zvýšenie popularizácie ZSVTS a jeho členov v médiách, najmä prostredníctvom cyklu relácií, ktoré informujú ako sa podieľajú členovia ZSVTS na výnimočných výsledkoch aplikovaného výskumu a vývoja,
- vytvorenie podmienok pre zvýšenie odborného vplyvu ZSVTS, vrátane širšieho rozvoja jeho spolkovej a klubovej činnosti vo všetkých regiónoch v SR,
- podpora spoločenského ohodnotenia tvorivej práce vedcov a technikov, aktívne prispievanie k ochrane duševného vlastníctva, výsledkov práce jednotlivcov a riešiteľských tímov,
- podpora rozvoja vedomostí a zručností mládeže ich zapojením do odborných súťaží a iniciovanie vstupu mladých ľudí do aktivít ZSVTS,
- zlepšovanie informovanosti slovenskej technickej komunity o súčasnosti a perspektívach rozvoja vedy a techniky.

Hlavné oblasti pôsobenia ZSVTS

Zväz svoje poslanie viditeľné na verejnosti napĺňa aktivitami, ktoré spadajú najmä do troch hlavných oblastí svojho zamerania, a tými sú: veda a technika, vzdelávanie, medzinárodné aktivity.

V oblasti vedy a techniky si ZSVTS kladie za cieľ:
- pripravovať program ZSVTS v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti s cieľom zvyšovania povedomia verejnosti o úlohe vedy a techniky v spoločnosti v každodennom živote,
- podporovať a zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu, techniku, vedeckú kariéru a kariéru výskumníka,
- podporovať účasť verejnosti na dianí vo vede a technike a prenos odborných poznatkov do spoločnosti prostredníctvom intenzívneho dialógu,
- spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti popularizácie vedy a techniky,
- spolupracovať s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja s cieľom podporiť ľudský potenciál v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy v spoločnosti.

V oblasti vzdelávania chce ZSVTS:
- podporovať aktivity ďalšieho vzdelávania zameraného na rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života a dosiahnutie potrebnej kvalifikácie,
- sústreďovať sa na podporu celoživotného vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a na podporu vzdelávania zameraného na zvýšenie kvality života,
- spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s Národným kvalifikačným rámcom a s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pri realizácii projektu celoživotného vzdelávania a budovania poradenských centier.

 V oblasti medzinárodných aktivít ZSVTS:
- pokračuje v aktívnom členstve vo WFEO (Svetová federácia inžinierskych organizácií) a FEANI (Európska federácia národných inžinierskych zväzov),
- hľadá podporu pre účasť členských organizácií ZSVTS v medzinárodných štruktúrach,
- podporuje aktívnu účasť svojich členov na významných svetových inžinierskych podujatiach,
- organizuje tematické pracovné cesty na popredné veľtrhy a výstavy v oblasti vedy a techniky,
- podporuje expertov ZSVTS pri zapojení sa do tvorby dokumentov a smerníc EÚ,
- aktívne napomáha Slovenskému národnému komitétu FEANI v oblasti vydávania certifikátu európskeho inžiniera
- EUR ING a profesijných kariet inžinierov,
- podporuje Klub euroinžinierov Slovenska pri jeho odborných, vzdelávacích a informačných aktivitách.

Euroinžinieri v zahraničí i v Slovenskej republike

Čo znamená titul euroinžinier – EUR ING a aký je jeho význam pre nositeľa a pre zamestnávateľa? Titul EUR ING osvedčuje, že jeho nositeľ je absolventom technickej univerzity, má titul „inžinier“, má požadovanú odbornú prax a ovláda jeden z požadovaných svetových jazykov. Je zárukou profesijnej inžinierskej kvality rovnako pre domáce i zahraničné firmy. Pre jednotlivca ide o oficiálne objektívne potvrdenie jeho vzdelania, profesionality i morálnych vlastností. Pre zamestnávateľa euroinžiniera ide o znak kvality svojho podniku a jeho schopnosti zvládnuť náročné technologické procesy vo výrobe, uplatniť sa na trhu, a pod. Ak v slovenskej firme pracujú ľudia so vzdelaním, ktoré má medzinárodný certifikát, je to pre zahraničného partnera presvedčivý doklad a záruka profesijnej inžinierskej kvality a náročného odborného zázemia organizácie. Mať medzi svojimi zamestnancami euroinžinierov je dôležité najmä pre podniky, ktoré majú alebo chcú dosiahnuť úzku spoluprácu so zahraničnými partnermi. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že podľa štatistiky FEANI, v Európe je v súčasnosti viac ako 32 tisíc euroinžinierov, a že nositeľmi tohto certifikátu sú predovšetkým inžinieri z vyspelých západoeurópskych krajín. Aj v štátoch, ktoré sú počtom obyvateľov porovnateľné so Slovenskom (Švajčiarsko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Švédsko, Grécko, Nórsko), je záujem o uvedený diplom značný. Prestížnosť titulu EUR ING potvrdzuje tiež to, že jeho nositeľmi sú prezidenti a exprezidenti európskej i svetovej inžinierskej federácie a ďalších organizácií. Počet euroinžinierov je odbornou „vizitkou“ danej krajiny.

Kde získa slovenský technický inžinier informácie o EUR ING titule a aké kroky musí vykonať uchádzač o titul EUR ING na Slovensku?

Informácie o EUR ING poskytuje oficiálna stránka FEANI (www.feani.org), webstránka ZSVTS (www.zsvts.sk) a webstránka www.euring.sk. Ďalšie a detailnejšie informácie poskytne Slovenský monitorovací komitét FEANI so sídlom v Bratislave na Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností telefonicky (na čísle 02 /5020 7629, 49), alebo pri osobnom kontakte na adrese ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava. Ak uchádzač spĺňa podmienky stanovené Slovenským monitorovacím komitétom FEANI a má záujem získať certifikát EUR ING adresuje svoju žiadosť o získanie certifikátu na SNKF spolu s vyplneným dotazníkom FEANI v príslušnej jazykovej alternácii a ďalšími dokladmi, ktorými sú: kópia maturitného vysvedčenia, kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite overená notárom, doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky, doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého, stručný životopis s charakteristikou odborných činností žiadateľa v slovenčine a v jednom zo svetových jazykov stanovených FEANI, - prehľad inžinierskej praxe uchádzača (v cudzom jazyku) od skončenia školy do súčasnosti. K žiadosti sa uhrádza registračný poplatok vo výške 400,- eur, ktorý predstavuje pokrytie administratívnych a organizačných nákladov pri realizácii procesu získania certifikátu.

Ktoré slovenské technické univerzity majú svoje fakulty akreditované podľa požiadaviek FEANI?

Európsky monitorovací komitét FEANI, na základe správy evalvačnej komisie inšpektorov FEANI, zaradil 18 fakúlt slovenských technických univerzít do Indexu FEANI, t.j. do zoznamu škôl zodpovedajúcich úrovňou náročným požiadavkám prípravy na získanie certifikátu EUR ING. Ide o nasledovné fakulty:
Slovenská technická univerzita v Bratislave má akreditovaných 5 fakúlt: Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologická fakulta.
Technická univerzita v Košiciach má akreditovaných tiež päť fakúlt: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Stavebná fakulta.
Žilinská univerzita v Žiline má akreditovanú Fakultu riadenia a informatiky, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Stavebnú fakultu, Elektrotechnickú fakultu a Strojnícku fakultu.
Technická univerzita vo Zvolene má akreditované tri fakulty: Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta a Fakulta ekológie a enviromentalistiky.

Poslanie a hlavné aktivity ZSVTS pri príprave a podpore budúcich slovenských euroinžinierov

Základným predpokladom je členstvo ZSVTS vo FEANI; t.j. prostredníctvom ZSVTS je Slovenská republika členskou krajinou európskej federácie národných inžinierskych zväzov (FEANI). ZSVTS zriadil národného zástupcu FEANI na Slovensku – Slovenský národný komitét FEANI - SNKF. Slovenský národný komitét FEANI má nasledovné poslanie:
- zabezpečuje zastúpenie ZSVTS vo FEANI, plní úlohy, vyplývajúce z členstva ZSVTS vo FEANI,
- prispieva k uznávaniu akademických titulov slovenských technických inžinierov a podporuje ich z hľadiska výkonu povolania v zahraničí,
- chráni a podporuje profesionálne záujmy inžinierov,
- podporuje inžinierske vzdelávanie a profesionálnu prax,
- podporuje profesionálne a kultúrne kontakty inžinierov navzájom v rámci Európy,
- iniciuje zaradenie slovenských fakúlt pripravujúcich inžinierov do Indexu FEANI,
- vyvíja úsilie o zaradenie slovenských inžinierov, ktorí o to prejavili záujem a spĺňajú stanovené požiadavky, do Registra FEANI.

Členmi SNKF sú predstavitelia ZSVTS, akademickí funkcionári technických univerzít SR, poprední predstavitelia výskumných ústavov a SAV, ústredných orgánov štátnej správy SR, významných podnikov a občianskych združení a komôr. Predsedom, podpredsedom a generálnym tajomníkom SNKF je zástupca ZSVTS.

Aktivity Slovenského národného komitétu FEANI

Slovenský národný komitét FEANI
a) udržuje oficiálne kontakty s orgánmi FEANI,
b) zastupuje ZSVTS v orgánoch FEANI vo funkcii zástupcu Slovenskej republiky,
c) sprostredkováva informácie o podmienkach získania certifikátu (aj titulu) „európskeho inžiniera“ - EUR ING pre odbornú verejnosť SR,
d) zabezpečuje v spolupráci so Slovenským monitorovacím komitétom FEANI výber, hodnotenie a navrhovanie uchádzačov zo SR o certifikát EUR ING,
e) pripravuje písomné materiály pre Európsky monitorovací komitét FEANI, ktoré sa týkajú systému vzdelávania inžinierov a získavania akademických titulov na technických univerzitách SR, vrátane platných zákonných predpisov v tejto oblasti,
f) sústreďuje informácie o celoživotnom vzdelávaní inžinierov v SR a potvrdzuje jeho kompatibilitu s európskym štandardom,
g) spolupracuje s Európskym monitorovacím komitétom pri akreditácii fakúlt slovenských univerzít podľa podmienok FEANI.

Súčasné aktivity ZSVTS pri príprave euroinžinierov

ZSVTS v ostatnom období pripravil širokú kampaň na získanie ďalších záujemcov o euroinžiniersky titul, ktorý je hlavným nástrojom mobility týchto odborníkov, potvrdením ich profesionálnych kvalít pri získavaní vhodného zamestnania v špičkových firmách a organizáciách na Slovensku i v zahraničí.

ZSVTS inicioval založenie Klubu euroinžinierov Slovenska ako zoskupenia združujúceho odborníkov vo vybraných technických oblastiach ako sú: baníctvo, doprava a spoje, drevárstvo, ekológia a enviromentalistika, elektrotechnika, hutníctvo, chemická technológia, lesníctvo, materiálová technológia, riadenie a informatika, stavebníctvo a strojárstvo.

ZSVTS poskytuje priestory a možnosti na stretávanie sa týchto odborníkov a pomoc pri realizácii niektorých aktivít Klubu.

ZSVTS prostredníctvom členov SNKF – prorektorov slovenských technických univerzít – posilňuje propagáciu odborného vzdelávania a orientáciu študentov na ich vzdelávanie v štúdijných programoch akreditovaných vo FEANI.

Aktivity ZSVTS sa prejavili vydaním propagačných materiálov a článkov v tlačených i elektronických médiách; prezentáciách, rozhovoroch, interview zástupcov ZSVTS a SNKF na rôznych fórach a podujatiach. Výsledkom týchto snáh je zvyšujúci sa záujem o štúdium technických a prírodovedných štúdijných programov na slovenských univerzitách, záujem o získavanie certifikátu EUR ING, ako aj podpora ďalšieho vzdelávania a zvyšovania profesionality našich odborníkov.

Záver

Problematika prípravy euroinžinierov má svoj význam z viacerých hľadísk; či už z pohľadu šancí našich odborníkov pri získavaní výhodných pracovných miest, alebo z pohľadu zamestnávateľa – mať zaručených odborníkov v svojej organizácii (čo zvyšuje šance na získanie rôznych kontraktov a projektov), ale aj z medzinárodného vnímania Slovenska ako krajiny, kde sú etablovaní špičkoví pracovníci a ľudia na patričnej morálnej a spoločenskej úrovni. Slovensko má v súčasnosti veľké množstvo odborníkov, ktorí spĺňajú kritéria na získanie titulu EUR ING (SR má doteraz niečo 118 euroinžinierov). Je preto na všetkých zainteresovaných subjektoch nášho štátu aby pomohli pri propagácii vydávania certifikátov EUR ING, evalvácii ďalších fakúlt slovenských technických univerzít do Indexu FEANI a rozšíreniu základne nositeľov prestížneho titulu EUR ING.

Informácie:
1. http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier
2. http://www.feani.org/site/index.php