Odvolania a
reklamácie

Vysoká škola, ktorá má zmluvu s AC ZSVTS o EUR-ACE audite, je oprávnená podať písomne

odvolanie proti vyhláseniu v audítorskej správe, spôsobu vykonania auditu, neetickému správaniu audítorov alebo iné vyhlásenia,

reklamáciu proti konečnému rozhodnutiu "neprešiel", čo znamená, že študijnému programu nebude udelená EUR-ACE značka.

Odvolania a reklamácie sú spracovávané Komisiou pre odvolania a reklamácie AC ZSVTS, ktorá má právomoc vyšetrovať sťažnosti a odvolania, podávať výsledky skúmania a návrhy a dohodnúť riešenie s klientom VŠ. Konečné riešenie podlieha schváleniu Radou AC ZSVTS.