Vitajte
v Akreditačnom centre
ZSVTS

Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) bolo vytvorené ako organizačná zložka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) s cieľom plniť svoje poslanie v oblasti technického a inžinierskeho vzdelávania na Slovensku. ZSVTS je nezisková, neštátna organizácia zahrňujúca 44 spoločností z rôznych oblastí vedy a techniky.

Akreditačné centrum ZSVTS je zložkou v organizácii ZSVTS a jeho úlohou je plniť funkciu akreditačnej agentúry. Právna a finančná zodpovednosť za aktivity AC ZSVTS je na ZSVTS ako právnickej osobe. AC ZSVTS pôsobí v oblastiach stanovených Štatútom AC ZSVTS schváleným Radou ZSVTS a je autonómnym v metodike a rozhodnutiach týkajúcich sa akreditácií.

Hlavným cieľom AC ZSVTS je podporovať európske štandardy kvality

v technických a inžinierskych štúdiách v súlade s poslaním ZSVTS zameraným na zvýšenie kvality inžinierskeho štúdia na Slovensku.

AC ZSVTS pôsobí ako akreditačná agentúra pre technické a inžinierske disciplíny vyučované na technických univerzitách. Je uznané Európskou sieťou akreditácií inžinierskeho vzdelávania (ENAEE) a je oprávnené udeľovať EUR-ACE značku kvality študijným programom, ktoré spĺňajú štandardy zadané EUR-ACE značkou, že študijný program spĺňa európske štandardy kvality vzdelávania v inžinierskych štúdiách.

Míľniky na ceste ku vzniku AC ZSVTS

ellipse-timeline

Rozhodnutie Rady ZSVTS vytvoriť Akreditačné centrum ZSVTS, vo vnútri ZSVTS organizácie, ktoré sa bude venovať akreditáciám inžinierskych študijných programov podľa EUR-ACE štandardov.

6. december 2013
ellipse-timeline

Schválený Štatút AC ZSVTS.

5. september 2014
ellipse-timeline

Plnohodnotné členstvo ZSVTS v ENAEE.

17. november 2015
ellipse-timeline

Podpísané “Memorandum o vzájomnej podpore akreditácie študijných programov podľa EUR-ACE štandardov na Slovensku” medzi ZSVTS a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

30. december 2015
ellipse-timeline

Potvrdenie AC ZSVTS za 14. európsku akreditačnú agentúru pre hodnotenie kvality technických inžinierskych programov podľa EUR-ACE štandardov.

20. jún 2017