Organizačná
štruktúra

Akreditačné centrum Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (AC ZSVTS) je organizačnou jednotkou v rámci Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Právnická osoba zodpovedná za činnosť AC ZSVTS je ZSVTS.

Organizácia AC ZSVTS v štruktúre ZSVTS

bg-landing-page-mobile

Vnútorná organizačná štruktúra AC ZSVTS má dve úrovne s Radou AC ZSVTS ako najvyšším orgánom.

Organizačná štruktúra AC ZSVTS

bg-landing-page-mobile

Štatút AC ZSVTS definuje hlavné úlohy v rámci organizačnej štruktúry AC ZSVTS

  • Predseda AC ZSVTS je najvyšším predstaviteľom AC ZSVTS; je nominovaný a schvaľovaný Radou ZSVTS.
  • Rada AC ZSVTS je najvyšším orgánom AC ZSVTS, je tvorená 14 zástupcami vysokých škôl, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a profesijných združení a komôr. Rada je oprávnená autonómne rozhodovať o metodike a výsledkoch akreditácie EUR-ACE.
  • Riaditeľ AC ZSVTS je vrcholná výkonná funkcia zodpovedná za celkové operatívne riadenie administratívnych a finančných záležitostí, ako aj za implementáciu stratégie AC ZSVTS.
  • Metodická komisia AC ZSVTS rozvíja akreditačný systém, metodiku a postupy. To zaručuje dodržiavanie systému s EUR-ACE štandardami.
  • Komisia pre odvolania a reklamácie AC ZSVTS spracúva sťažnosti a odvolania voči rozhodnutiam Rady AC ZSVTS – podľa štandardných postupov