Poslanie

Inžinierske študijné programy na Slovensku pravidelne podliehajú prísnej akreditácii vykonávanej Štátnou akreditačnou komisiou podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Avšak neexistuje žiadna organizácia, ktorá je nezávislá od štátu a je oprávnená

potvrdzovať kvalitu vzdelávania podľa európskych štandardov. To je ambícia ZSVTS vyplniť túto medzeru a prostredníctvom svojho Akreditačného centra povoľovať vysokým školám na Slovensku získavanie EUR-ACE značky kvality.

Poslaním AC ZSVTS je:

 • uplatňovať a ďalej rozvíjať štandardy kvality vyššieho profesijného vzdelávania v študijných programoch v technických odboroch,
 • zabezpečiť kvalitu v oblasti technického vzdelávania,
 • uplatňovať európske štandardy kvality na vyššie odborné vzdelávanie,
 • rozvíjať školiace a vzdelávacie aktivity zamerané na európske štandardy vyššieho odborného vzdelávania,
 • zabezpečiť členstvo ZSVTS v ENAEE,
 • vopred nastaviť postupy a kritériá pre hodnotenie študijných programov v technických odboroch na slovenských vysokých školách; postupy a kritériá musia byť v zhode s Európskym kvalifikačným rámcom,
 • podpisovať dohody s inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi zamerané na spoluprácu a vzájomné uznávanie postupov a kritérií.

Poslanie AC ZSVTS je zaistené týmito aktivitami:

 • vykonávanie akreditácií študijných programov na vysokých školách podľa kritérií a postupov, ktoré sú v súlade so štandardami EUR-ACE,
 • vydávanie osvedčení, ktoré uznávajú, že EUR-ACE akreditačné požiadavky boli splnené,
 • udržiavanie databázy akreditovaných študijných programov,
 • organizovanie seminárov a kurzov, ktoré sa zaoberajú akreditáciami a európskymi štandardami,
 • účasť na aktivitách ENAEE.