Systém
riadenia

Akreditačné centrum ZSVTS má svoj vlastný systém riadenia založený na procesoch prepojených so ZSVTS.

Procesy sú uvedené v Príručke riadenia AC ZSVTS. Príručka je rozdelená do ôsmich kapitol charakterizujúcich tieto hlavné procesy:

 • circle-check-redOrganizácia
 • circle-check-redDokumentácia
 • circle-check-redRiadenie zdrojov
 • circle-check-redĽudské zdroje
 • circle-check-redPlánovanie
 • circle-check-redMarketing
 • circle-check-redAkreditácie
 • circle-check-redMonitoring a udržateľnosť systému

Cieľom Príručky je jasne definovať ciele, úlohy, štandardné postupy, špecifikácie vstupov a výstupov procesu, dôležité podprocesy, ako aj rozhrania medzi nimi a medzi AC ZSVTS a ZSVTS. Tam, kde je to potrebné, sú štandardné postupy vydávané písomne ako kontrolované dokumenty.

Integrita systému akreditácie AC ZSVTS je zabezpečená systémom dokumentácie, ktorý pozostáva zo

 • správ dokumentov: Príručka riadenia, smernice, štandardné postupy, kritériá a špecifikácie,

 • formulárov určených na zber príslušných údajov a záznamov,

 • záznamov, ako sú správy, zápisnice zo stretnutí.

Tvorba a aktualizácia všetkých riadiacich dokumentov je iniciovaná Metodickou komisiou tvorenou expertami, ktorí ovládajú agendu EUR-ACE, ENAEE, ako aj stav akreditačného systému.Členovia komisie sú v priamom kontakte

s exekutívou ENAEE. Komisia je zodpovedná za zhodu dokumentácie s EUR-ACE štandardami. Niektoré riadiace dokumenty (obzvlášť týkajúce sa finančných a administratívnych záležitostí) sú prepojené s riadiacou dokumentáciou ZSVTS.

Všetky riadiace dokumenty sú predmetom

schvaľovania Radou AC ZSVTS zastúpenou predsedom AC ZSVTS,
pravidelných kontrol. Platné verzie sú uverejnené na webovej stránke.

schvaľovania Radou AC ZSVTS zastúpenou predsedom AC ZSVTS, pravidelných kontrol. Platné verzie sú uverejnené na webovej stránke.

schvaľovania Radou AC ZSVTS zastúpenou predsedom AC ZSVTS,
pravidelných kontrol. Platné verzie sú uverejnené na webovej stránke.

schvaľovania Radou AC ZSVTS zastúpenou predsedom AC ZSVTS, pravidelných kontrol. Platné verzie sú uverejnené na webovej stránke.