Spolupráca

Predpokladom efektívneho fungovania AC ZSVTS je, že udržiava úzke kontakty s nasledujúcimi organizáciami:

  • Európska sieť agentúr pre inžinierske vzdelávanie ENAEE (www.enaee.eu)
  • Akreditačná komisia Slovenskej republiky (www.akredkom.sk)
  • Technické univerzity na Slovensku
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk)
  • Vnútroštátne akreditačné orgány v ENAEE

Hlavnú zodpovednosť za udržiavanie kontaktov s externými zahraničnými partnermi majú predseda AC ZSVTS a generálny sekretár AC ZSVTS.