Akreditačná
komisia SR

Akreditačná komisia SR bola ustanovená vládou Slovenskej republiky v roku 1990 ako jej poradný orgán. Základnými úlohami komisie je monitorovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávania, výskumu, vývoja, umeleckej a inej tvorivej činnosti univerzít. Komisia komplexne skúma podmienky, za ktorých sa tieto aktivity realizujú na jednotlivých univerzitách. Na základe nezávislého hodnotenia komisia prispieva k zlepšovaniu efektívnosti a kvality vzdelávania na univerzitách a rozvíja odporúčania na zlepšenie fungovania univerzity.

Komisia má 21 členov menovaných vládou Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov, ale najviac dve po sebe idúce obdobia. Vedúcim komisie je predseda, ktorý zastupuje komisiu navonok a pri stretnutiach s inými orgánmi v rozsahu schválenom komisiou. Okrem toho predseda zvoláva a riadi zasadnutia komisie, pripravuje program stretnutia, memorandá a dokumenty, ktoré vypracovala komisia a informuje verejnosť o činnosti a zisteniach komisie.

Čítajte viac na www.akredkom.sk