Audítorské
tímy

Povinnosťou Metodickej komisie AC ZSVTS je v súlade s pravidlami ENAEE vytvárať a rozvíjať efektívnu metodiku EUR-ACE akreditácie pre VŠ na Slovensku.

Súčasná metodika vychádza z nasledujúcich činností:

  • štúdium riadenia dokumentácie súvisiacej so študijným programom, ako VŠ smernice a postupy, študijné plány, štátna akreditačná dokumentácia a ďalšie relevantné dokumenty,
  • kontrola záznamov a údajov, ako napríklad študijné správy, ostatné príslušné správy súvisiace so študijným programom, zápisnice zo stretnutí vedenia, príslušná korešpondencia,
  • prehliadka a kontrola zariadenia, vybavenie a materiálne zdroje VŠ,
  • rozhovory s pedagogickými pracovníkmi, študentami a zamestnancami.

Metodika akreditácie je zavedená zdokumentovanými postupmi a formulármi používanými vyškolenými audítorskými tímami, ktoré sú nominované a schvaľované Metodickou komisiou AC ZSVTS a predsedom AC ZSVTS.

Audítorský tím zvyčajne pozostáva z vedúceho audítora a najmenej troch ďalších členov nominovaných Metodickou komisiou AC ZSVTS a potvrdených predsedom AC ZSVTS. Aspoň jeden člen tímu je odborník v určitom inžinierskom odbore. Všetci štyria členovia audítorského tímu musia prejsť štandardným školením audítorov EUR-ACE podľa štandardov AC ZSVTS. Členovia audítorského tímu sú vybraní tak, aby sa predišlo možnému konfliktu záujmov.

Vedúci audítori

Meno a titul

/ Dátum školenia

Vedúci audítori

Džubáková Martina, Ing., PhD.

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po obhájení dizertačnej práce na tému Ekonomika a riadenie podnikov sa venuje lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti systémov manažérstva kvality, výkonu certifikačných auditov pre certifikáciu manažérskych systémov. Členka katedry manažmentu výroby a logistiky Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Pedagogicky pôsobí v predmetoch: Procesný manažment, Manažment kvality, Znalostný manažment. Aktívne pracuje aj vo vedecko-technickej spoločnosti – je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Zgodavová Kristína, prof., Ing., PhD.

Vyštudovala strojársku technológiu na TU v Košiciach. Realizuje vedecko-výskumnú, vzdelávaciu a inžiniersku činnosť v oblasti kvality produkcie. Pôsobí v medzinárodných vedeckých výboroch konferencií a časopisov; je spoluzakladateľkou časopisu Kvalita. Členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskum, inžinierstvo a technológie. V súčasnosti garantuje študijné programy v odbore kvalita produkcia na Hutníckej fakulte TU v Košiciach. Ocenená vyznamenaním ministra školstva SR – Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí.

Audítori

Ciger Robert

Droppa Peter, Prof.,Ing.,CSc.

Dufinec Imrich, prof. Ing., PhD.

Pedagóg ekonomických a manažérskych predmetov v študijnom odbore 8.3.1 – Ochrana osôb a majetku, garant predmetu Bezpečnosť podniku. Pôsobí na Ústave ekonomickej a logistickej bezpečnosti  Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. V istom období pôsobil vo funkcii prorektora pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy. Je členom redakčnej rady Košická bezpečnostná revue. Je odborným garantom certifikovaného a patentom chráneného školiaceho systému Izometric.

Eliáš Jozef, Ing., PhD.

Flimel Marián, doc., Ing., PhD.

Po roku 1981, kedy ukončil stavebnú fakulty TU v Košiciach  pracoval pre viaceré spoločnosti v stavebníctve v pozíciách projektanta pozemného inžinierstva. Je autorizovaným stavebným inžinierom. V roku 1992 obhájil kandidátsku prácu a v roku 2009 habilitoval na docenta. Je autorom viacej ako 168 publikácií a vystúpení. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU Košice, na Katedre procesnej techniky. Jeho odborným zameraním je ergonómia vo výrobe, monitoring životného prostredia, fyzikálne faktory pracovného prostredia, operatívny manažment a dizajn prostredia.

Gavendová Mária, Ing.

Hrnčiar Miroslav, doc., Ing., PhD.

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. V súčasnosti pôsobí na katedre softvérových technológií na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline nielen ako pedagóg ale najmä ako manažér kvality. Je zakladajúcim členom Rady kvality na ŽU v Žiline, pôsobil ako metodik modelu výnimočnosti EFQM pri samohodnotení FRI. Podieľa sa na riešení výskumných projektov a úloh v oblasti manažérstva kvality pre prax. Člen pracovnej skupiny „CAF and Education" pri Európskom inštitúte pre verejnú správu, dvoch technických komisií ÚNMS SR. Isté obdobie bol prezidentom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Javorská Alexandra, Ing.

Kopecký Ivan, Ing., PhD.

Krištofiaková Lucia, Ing., PhD.

Krupová Adriana, PhDr.

Po absolvovaní  Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) v Trnave pokračovala v štúdiu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v odbore sociálna pedagogika. V súčasnej dobe je koordinátorka pre implementáciu, riadenie a funkčnosť systému kvality na TU v Trnave. Aktívne participuje na národných i medzinárodných podujatiach venovaných systémom zabezpečenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní. Je tiež aktívnou partnerkou na európskych stretnutiach organizovaných najmä Európskou asociáciou univerzít (EUA), z ktorých prináša aktuálne informácie a trendy v rozvoji a uplatňovaní systémov manažérstva kvality v európskom priestore vysokoškolské vzdelávania, a tak prostredníctvom informácií poskytnutých Slovenskej rektorskej konferencii prináša aktuálne informácie do prostredia slovenských vysokých škôl.

Lengyelová Kristína, Ing.

Matiašovský Peter, Ing., PhD.

Absolvoval Stavebnú fakultu (SvF) SVŠT v Bratislave. Pracuje na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde viedol Oddelenie stavebnej fyziky, neskôr sa stal zástupcom riaditeľa a od roku 2005 je riaditeľom ústavu. Pracuje v oblasti výskumu prenosu tepla a hmoty v stavebných materiáloch a konštrukciách. Je členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti SAV, členom pracovnej skupiny CIB W 40 - Heat and Moisture Transfer in Building, členom vedeckej rady SvF STU a vedeckej rady STU. Na SvF STU v Bratislave je pedagogicky aktívny na katedre konštrukcií pozemných stavieb. Je členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie; členom redakčnej rady Journal of Building Physics a predsedom redakčnej rady Building Research Journal.

Mlynárčik Peter, Bc.

Absolvent študijného programu Bezpečnosť osôb a majetku na Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Pracuje ako junior manažér distribúcie vo vydavateľskej spoločnosti regionPRESS, ktorá je najväčším vydavateľom regionálnej direct mailovej tlače na Slovensku.

Nenadál Jaroslav, Prof.,Ing.,CSc.

Nováková Renata, doc., Ing., PhD.

Na Fakulte masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave učí marketingové komunikačné stratégie I. – III. Je hlavná metodička CAF tímu na univerzite, venuje sa manažérstvu kvality, marketingovým stratégiám, plánovaniu i komunikáciám. Je členkou vedeckých rád, komisií pre bakalárske, inžinierske, magisterské, doktorandské a rigorózne skúšky.

Obmaščík Michal, Prof.,Ing.,CSc.

Olexa Ľubomír, Ing., PhD.

Plevák Zdeno, Ing., PhD.

Prada Erik, Ing., PhD.

Radič Pavol, Ing., EUR ING

Šurinová Yulia, Ing., PhD.

Vyštudovala inžinierstvo kvality produkcie na Materiálovotechnologickej fakulte STU  Bratislava. V súčasnosti je manažérkou pre zaistenie kvality v spoločnosti Biometrix. Externá školiteľka Ústavu priemyselného inžinierstva a Ústavu integrovanej bezpečnosti. Členka výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Trénerka, audítorka a poradkyňa pre systémy manažérstva kvality. Skúsenosti z oblasti riadenia kvality, zlepšovania, implementácie prostriedkov a metód riadenia kvality, plánovania a vykonávania interných auditov.

Varga Jaroslav, Ing., CSc.

Má skončenú Stavebnú fakultu TU v Košiciach (1985). Po ukončení internej vedeckej ašpirantúry na tejto škole, v roku 1989, získal titul kandidáta technických vied. Do praxe vstúpil ako vedúci projektant a špecialista na stavebnú fyziku. V roku 1991 založil svoju vlastnú spoločnosť IZOLA, so zameraním na komplexné služby v oblasti izolácií tepelných a vodotesných – projekcia, predaj a realizácia izolácií. Dnes firma zamestnáva viac ako 35 ľudí. Ing. Varga v súčasnosti pôsobí ako majiteľ a štatutárny zástupca spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o.).

Vargová Veronika, Ing., PhD.

Vargovčík Ladislav, Ing., PhD.

Po absolvovaní Strojníckej fakulty na TU v Košiciach a obhájení dizertačnej práce na tému Výrobné technológie absolvoval postgraduálne štúdium venované manažmentu a marketingu v priemysle (USA), manažmentu zmien (Kanada) a hydraulickým mechanizmom (Bratislava). Dlhé roky pracoval v ZTS výskumno-vývojovom ústave Košice – spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Zaoberal sa prípravou a vedením medzinárodných projektov v oblasti výskumu servisnej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku. Od roku 2001 riešil so svojím výskumným tímom pre CERN 6 úspešných projektov.

Vranayová Zuzana, Prof., Ing., PhD

Závadský Ján, prof., Ing., PhD.

Absolvoval MtF STU; doktorát získal na EU v Bratislave v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, kde pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu. Neskôr bol vymenovaný do funkcie vedúceho Inštitútu manažérskych systémov EU Univerzity Mateja Bela, kde pôsobí na funkčnom mieste docenta. Od roku 2010 je manažérom kvality UMB zodpovedným za udržiavanie a rozvoj systému kvality podľa štandardu ISO 9001. V rokoch 2006 až 2008 bol predsedom Slovenskej asociácie procesného riadenia, od roku 2011 je podpredsedom Rady garantov Central European Association for Business Process Management. Je spoluautorom medzinárodného štandardu CEABPM 1001:2013 – požiadavky na procesne riadené organizácie, audítorom systémov kvality a garantom akreditovaného ďalšieho vzdelávania zameraného na manažérstvo kvality a procesný manažment.